سنتی

اتاق سوسن

از: 100,000 تومان شب

اتاق شقایق

از: 200,000 تومان شب

اتاق مریم

از: 100,000 تومان شب

اتاق نیلوفر

از: 200,000 تومان شب

اتاق سنبل

از: 300,000 تومان شب

اتاق یاس

از: 300,000 تومان شب